Ciele spolku

Apoliticky a bez viazania sa na nejakú ideológiu, náboženstvo alebo svetonázor podporovať a rozvíjať činnosti v obci Doľany na regionálnej, celoštátnej ale i medzinárodnej úrovni s aktívnou spoluprácou so samosprávou obce.

a) Organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a iných aktivít, ktoré podporujú všeobecný rozvoj obce, historické povedomie občanov, životný optimizmus, občianske spolunažívanie, vzájomnú spolupatričnosť, turistický ruch v obci, športovú aktivitu, záujmovú aktivitu, ...

b) Podpora propagácie obce - vydáva a publikuje informačné letáky, noviny, brožúrky a iné materiály o histórii obce, o historických pamiatkach, o spoločenských udalostiach a pod., ktorých účelom je informovanosť a propagácia obce.

c) Obnovovanie historických pamiatok obce – navrhuje realizáciu obnovy jednotlivých historických pamiatok a spolupodieľa sa na ich spolufinancovaní prostredníctvom získaných financií z fondov, sponzorských darov a iných dotácií či darov.

d) Skrášľovanie prostredia obce – navrhuje a podieľa sa na realizácií menších stavebných projektov obce slúžiacich na úpravu, skrášlenie a komfort prostredia a okolia obce v intraviláne aj extraviláne.

e) Podpora sociálne slabších a handicapovaných občanov – v rámci svojich možností a oslovovaním príslušných fondov, grantov a iných spolkov vytvárať podmienky pre lepší život a pomáhať sociálne odkázaným ľuďom, postihnutým, dôchodcom, osamelým rodičom s deťmi a pod.

f) Aktívne sa podieľať na ochrane prírody a krajiny v intraviláne a najmä extraviláne obce a plne rešpektovať a uplatňovať Ústavu SR čl. 44 bod: 1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie, 2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo, 3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. Aktívne sa podieľať na spravovaní obce v súlade so všetkými zákonmi týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny, predchádzať a upozorňovať na znečisťovanie alebo poškodzovanie životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky činnosti ľudí na životné prostredie.

Čo sa nám zatiaľ podarilo