Členstvo

V súčasnosti je v spolku 24 členov.

Členom združenia sa môže stať dobrovoľne ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba bez ohľadu na národnosť, trvalé bydlisko či svetonázor. Právnická osoba má právo podieľať sa na činnosti združenia, byť informovaná o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, nemá však hlasovacie právo ani byť volená do orgánov združenia, môže byť čestným členom. Občianske združenie rozoznáva tri úrovne členstva: zakladajúci člen, člen a čestný člen.

1. Vznik členstva, uchádzač sa stáva členom združenia:

 • zakladajúci člen sa stáva členom združenia v deň jeho vzniku
 • na základe prejavu vôle o členstvo písomnou formou
 • vyjadrením sa o akú konkrétnu prácu má záujem
 • odporúčaním minimálne dvoch členov združenia
 • zaplatením členského príspevku
 • čestným členom sa stáva právnická osoba po splnení všetkých podmienok ako má člen združenia

2. Zánik členstva môže nastať:

 • po písomnom prehlásení člena o vystúpení zo združenia
 • vylúčením člena pre neplnenie si svojich povinností na návrh výkonného orgánu a po schválení najvyšším orgánom
 • úmrtím člena
 • zánikom združenia

3. Práva členov

 • podieľať sa na činnosti združenia
 • voliť a byť volený do orgánov združenia, čestný člen nemôže byť volený do výkonného orgánu
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

4. Povinnosti členov

 • dodržiavať stanovy združenia
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • podľa svojho svedomia a rozsahu svojich schopností pomáhať orgánom združenia
 • rešpektovať v profesijnom živote aj v občianskom živote oprávnené záujmy občianskeho združenia a ostatných členov občianskeho združenia
 • platiť členské príspevky, o výške členského príspevku a spôsobe jeho platenia pojednáva samostatný vnútroorganizačný predpis
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia