Organizačná štruktúra

1. Najvyšší orgán združenia – je ním VALNÉ ZHROMAŽDENIE všetkých členov občianskeho združenia.

 • stretáva sa minimálne raz do roka
 • zhromaždenie je neverejné
 • zhromaždeniu predsedá poverený člen výkonného orgánu
 • zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa stretne minimálne 51% všetkých členov združenia s aktívnym hlasovacím právom
 • hlasovanie je právoplatné, ak za rozhodnutie hlasuje minimálne 51% hlasov prítomných členov združenia vrátane všetkých hlasov zakladajúcich členov
 • zakladajúci člen má tri hlasovacie práva
 • člen má jedno hlasovacie právo
 • čestný člen nemá hlasovacie právo
 • závažné rozhodnutia (doplňovanie stanov združenia, prijímanie alebo vylučovanie členov združenia, dočasné pozastavenie hlasovacieho práva člena združenia, zrušenie alebo zlúčenie združenia, aktivity väčšieho organizačného alebo finančného rozsahu, vnútroorganizačné predpisy) musia byť schválené všetkými hlasmi zakladajúcich členov, inak nenadobudnú právoplatnosť
 • rozhoduje o zlúčení s iným občianskym hnutím na návrh výkonného orgánu združenia
 • rozhoduje o rozpustení združenia na návrh výkonného orgánu združenia
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh výkonného orgánu
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, ktoré spracuje výkonný orgán
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, ktoré predkladá výkonný orgán
 • schvaľuje vnútroorganizačné predpisy združenia na návrh výkonného orgánu
 • schvaľuje zásady hospodárenia na návrh výkonného orgánu
 • rokovací poriadok zhromaždenia je vnútroorganizačným predpisom združenia


2. Výkonný orgán združenia – je ním RADA združenia, ktorú tvoria piati zakladajúci členovia občianskeho združenia a dvaja zakladajúcimi členmi vybraní dobrovoľní členovia

 • funkčné obdobie vybraných dobrovoľných členov je jeden rok
 • funkčné obdobie vybraných dobrovoľných členov výkonného orgánu združenia sa môže predlžovať, ak s tým budú súhlasiť všetci piati zakladajúci členovia
 • ak sa zakladajúci člen združenia vzdá členstva alebo dôjde k jeho úmrtiu, ďalšieho nového člena rady si volí rada na svojom stretnutí
 • riadi činnosť združenia
 • zvoláva valné zhromaždenie minimálne 14 dní pred zhromaždením akýmkoľvek kontaktným spôsobom
 • navrhuje organizačné jednotky – subjekty združenia, ich spôsob ustanovenia, riadenia, kompetencie a kontroly
 • volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a dvoch podpredsedov združenia
 • vypracováva vnútroorganizačné predpisy združenia
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia
 • predseda a podpredsedovia sú štatutárnymi orgánmi združenia
 • predseda a podpredsedovia konajú samostatne
 • prijíma nových členov združenia
 • navrhuje a odvoláva revízora
 • navrhuje likvidátora združenia
 • vysporiadava majetok združenia po jeho zániku
 • navrhuje a spracováva vnútroorganizačné predpisy


3. Kontrolný orgán združenia – je ním REVÍZOR volený radou združenia.

 • za svoju činnosť zodpovedá rade združenia a valnému zhromaždeniu
 • funkcia revízora je nezastupiteľná s členstvom v rade
 • kontroluje hospodárenie združenia
 • upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • kontroluje dodržiavanie stanov a iných vnútorných predpisov
 • vypracováva a dopĺňa zásady hospodárenia podľa potreby