Členský príspevok

  1. Jednou zo základných povinností člena občianskeho združenia je platenie členských príspevkov.
  2. Členský príspevok na kalendárny rok 2020 je určený vo výške 10 EUR ročne, ak najvyšší orgán na svojom zhromaždení neschváli inak.
  3. Príspevok sa platí naraz raz za rok.
  4. Prvý členský príspevok v plnej výške na príslušný kalendárny rok je splatný v deň prijatia člena do OZ výkonným orgánom.
  5. Členský príspevok na nasledujúce kalendárne roky je splatný do 20. januára príslušného kalendárneho roka.
  6. Členský príspevok sa platí hospodárovi do pokladne, ktorý vystaví príslušný doklad o príjme do pokladne.
  7. Zánikom členstva v OZ sa zaplatený členský príspevok na kalendárny rok nevracia.
  8. Člen môže prispieť do OZ okrem členského príspevku aj dobrovoľným finančným darom.
PRIHLÁŠKA.doc