Zásady hospodárenia

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Zásady hospodárenia s majetkom OZ SKŽD (ďalej len „Združenie“) stanovujú práva, povinnosti a zodpovednosť pri hospodárení s majetkom Združenia a upravujú kontrolu hospodárenia s majetkom Združenia.
 2. Tieto zásady hospodárenia s majetkom Združenia sú záväzné pre všetky orgány, organizačné články a členov Združenia.
 3. Dohľad nad hospodárením a dodržiavaním týchto zásad hospodárenia vykonáva revízor.
 4. Zásady hospodárenia sú vnútroorganizačným predpisom Združenia a schvaľuje ich najvyšší orgán OZ.
 5. Ak v týchto zásadách hospodárenia sú spomínané platné predpisy, myslia sa tým všeobecne záväzné predpisy platné v SR, ako aj iné platné interné predpisy, normy a smernice Združenia.


§ 2

Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 1. Základným nástrojom hospodárenia s finančnými prostriedkami je rozpočet.
 2. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
 3. Návrh rozpočtu pripravujú poverení členovia výkonného orgánu. Rozpočet má príjmovú a výdavkovú časť v tomto členení: a) Príjmy – zostatok z minulého roka, členské príspevky, príjmy z aktivít Združenia, ostatné príjmy. b) Výdavky –na činnosť orgánov a organizačných zložiek, príspevky na členstvo v iných organizáciách, ostatné výdavky.
 4. Rozpočet pre príslušný kalendárny rok schvaľuje najvyšší orgán OZ po predložení výkonným orgánom. Do doby schválenia rozpočtu valným zhromaždením sa hospodárenie s finančnými prostriedkami riadi rozpočtovým provizóriom podľa návrhu prerokovaného výkonným orgánom. Rozpočet ani hospodárenie v provizóriu podľa návrhu rozpočtu nesmú viesť k deficitu finančných prostriedkov.
 5. Schválený rozpočet na príslušný rok alebo návrh v rozpočtovom provizóriu sú záväzné pre orgány, organizačné články a členov Združenia (ďalej iba „orgány“).
 6. Výška celkových rozpočtovaných výdavkov nesmie byť prekročená. Pri prekročení rozpočtových príjmov je výkonný orgán oprávnený prekročiť rozpočtované výdavky len do výšky príjmov získaných nad rámec rozpočtu. V prípade nepriaznivého vývoja príjmov resp. nenaplnenia rozpočtovaných príjmov je predsedníctvo povinné operatívne redukovať výdavky Združenia tak, aby nevznikol schodok rozpočtového hospodárenia.
 7. Po skončení roka poverený člen výkonného orgánu zostaví účtovnú závierku, vyhodnotí plnenie rozpočtu a pripraví podklady pre správu o hospodárení Združenia za ukončený kalendárny rok. Tieto materiály predloží na prerokovanie výkonnému orgánu. Členovia výkonného orgánu prerokujú materiály a pripravia záverečný účet, ktorý predkladajú najvyššiemu orgánu. Všetky rozpočtové opatrenia vykonané výkonným orgánom sú súčasťou správy o hospodárení Združenia v záverečnom účte.
 8. Pri schvaľovaní záverečného účtu Združenia sa postupuje obdobne ako pri schvaľovaní rozpočtu. Prebytok rozpočtového hospodárenia roka sa prenáša do rozpočtu nasledujúceho roka.
 9. Kontrolu čerpania rozpočtu a opodstatnenosť všetkých jeho zmien preveruje revízor, ktorý v správe o kontrole hospodárenia Združenia oboznámi najvyšší orgán aj so zmenami v rozpočte a zaujme stanovisko k dôvodom, ktoré k týmto zmenám predchádzali. Písomnú správu o kontrole hospodárenia v Združení predkladá výkonnému orgánu alebo najvyššiemu orgánu revízor.


§ 3

Práva, povinnosti a zodpovednosť

 1. Výkonný orgán a) prerokúva návrh rozpočtu, účtovnú závierku a predkladá ich najvyššiemu orgánu; b) vykonáva zmeny schváleného rozpočtu.
 2. Najvyšší orgán schvaľuje a) rozpočet; b) zmeny rozpočtu; c) záverečný účet.
 3. Predseda výkonného orgánu spolu s obidvoma podpredsedami podpisujú rozpočet schválený najvyšším orgánom, resp. rozpočtové provizórium a účtovnú závierku. Predseda výkonného orgánu podpisuje účtovné, daňové a bankové doklady, uzatvára dohodu o hmotnej zodpovednosti s povereným členom výkonného orgánu, má právo kontroly hospodárenia na ktorejkoľvek úrovni riadenia a podpisuje dohody s externými spolupracovníkmi do výšky 1 000,00 EUR samostatne, od 1 001,00 EUR musia dohodu podpísať spolu predseda a jeden z podpredsedov. Predseda zodpovedá za svoje úkony v hospodárení a za hospodárenie Združenia navonok, podpisuje bankové doklady. Schvaľuje výdavky jednotlivo nad 100,00 EUR v zmysle schváleného rozpočtu.
 4. Podpredsedovia výkonného orgánu pri zastupovaní predsedu majú kompetencie podľa delegovania právomoci.
 5. Člen výkonného orgánu poverený hospodárením – hospodár - najmä a) zostavuje návrh rozpočtu, zostavuje účtovnú závierku a predkladá ich výkonnému orgánu; b) schvaľuje výdavky do výšky 100,00 EUR v zmysle schváleného rozpočtu; c) realizuje schválené finančné operácie; d) vedie účtovníctvo a evidenciu majetku Združenia v zmysle platných predpisov; e) spravuje bežný účet v banke, podpisuje účtovné a bankové doklady; f) zodpovedá za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami v rozsahu svojej pôsobnosti; g) vedie pokladňu a príslušné evidencie podľa platných predpisov; h) odvádza dane a odvody za príslušné oblasti činnosti Združenia; i) vedie daňové a odvodové evidencie; j) zostavuje hlásenia a priznania podľa platných predpisov; k) predkladá správy o stave hospodárenia výkonnému a najvyššiemu orgánu; l) vypracováva a predkladá záverečný účet výkonnému orgánu, najvyššiemu orgánu a revízorovi.
 6. Hospodár musí mať uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
 7. Revízor a) vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami Združenia a podáva o tom správu výkonnému orgánu, resp. najvyššiemu orgánu; b) vypracováva správu o kontrole hospodárenia Združenia a predkladá ju výkonnému orgánu a najvyššiemu orgánu; c) pri kontrole má právo nahliadať do akýchkoľvek dokladov súvisiacich s hospodárením Združenia a vyžadovať od kontrolovaných orgánov súčinnosť a vysvetlenia.


§ 4

Evidencia a spôsob hospodárenia s finančnými prostriedkami

 1. Na uchovávanie a bezhotovostné prevody finančných prostriedkov štatutárny orgán zriadi bankový účet v peňažnom ústave. Bežný účet spravuje hospodár. Podpisové právo pre bankové operácie má predseda a hospodár. Pre bankovú operáciu stačí jeden z uvedených podpisov.
 2. Hotovostné platby a úhrady sa realizujú prostredníctvom pokladne. Pokladňu vedie hospodár v zmysle platných predpisov. Pokladničné doklady podpisuje hospodár alebo predseda Združenia.
 3. Pokladničný limit sa stanovuje na 1 000,00 EUR.
 4. Účtovníctvo o hospodárení a evidenciu finančných prostriedkov vedie hospodár v zmysle platných predpisov.


§ 5

Príspevky na činnosť orgánov

 1. Príspevky na činnosť orgánov Združenia (ďalej len „príspevok“) sa poskytujú do výšky podľa rozpočtu, resp. podľa uznesenia výkonného orgánu.
 2. Z príspevku na činnosť podľa schváleného rozpočtu možno hradiť: a) stravu, občerstvenie, ubytovanie a cestovné prítomným členom a pozvaným hosťom na pracovnom rokovaní, príp. vzdelávaní členov Združenia do výšky preukázateľných nákladov podľa platných predpisov; b) nájomné za rokovaciu miestnosť a ďalšie nevyhnutné preukázateľné náklady súvisiace s rokovaním orgánov Združenia.
 3. Z príspevku nemožno hradiť odmeny a dary členom Združenia.
 4. Príspevok poskytne hospodár v zmysle schváleného rozpočtu a podľa nároku uvedeného v ods. 1. a 2. tohto článku.
 5. Na základe žiadosti predsedu výkonného orgánu alebo iného člena výkonného orgánu Združenia možno poskytnúť zálohu. Ďalší príspevok ani záloha sa neposkytne tomu členovi, ktorý nevyúčtoval predchádzajúcu zálohu príspevku na činnosť. Príspevok na činnosť, prípadne zálohu na príspevok vyúčtuje člen výkonného orgánu s priložením originálnych účtovných dokladov, identifikácie akcie (druh, názov a dátumu konania) a prezenčnej listiny (ak to vyžaduje typ akcie) po ukončení akcie do konca príslušného štvrťroka.
 6. Ročné vyúčtovanie príspevku na činnosť je potrebné predložiť hospodárovi najneskôr do 31. decembra bežného roka.
 7. Evidenciu poskytnutých príspevkov na činnosť vedie hospodár podľa jednotlivých aktivít Združenia. Na požiadanie výkonného orgánu podáva správu o stave a výškach poskytnutých príspevkov na činnosť pre jednotlivé orgány za príslušné obdobie.

§ 6

Odmeny členom a externým spolupracovníkom

 1. Za výkon funkcie patrí hospodárovi odmena vo výške schválenej výkonným orgánom.
 2. Za mimoriadne prospešné a pre Združenia prínosné aktivity môžu byť poskytnuté odmeny, schválené v rozpočte alebo podielom z prínosu, o ktorý sa člen Združenia svojou prospešnou aktivitou osobne zaslúžil.
 3. O výške odmeny a jej schválení a vyplatení rozhoduje výkonný orgán.
 4. Externým spolupracovníkom môže byť vyplatená odmena na základe vopred podpísanej dohody o vykonaní práce. Dohody na návrh hospodára schvaľuje výkonný orgán a podpisuje predseda Združenia.
 5. Odmena hospodárovi podľa ods. 1. tohto článku sa vypláca raz ročne po účtovnej uzávierke Združenia a po schválení výkonným orgánom. Odmena členovi podľa ods. 2 sa vyplatí jednorazovo, príp. polročne po schválení výkonným orgánom.
 6. Odmena externému spolupracovníkovi podľa ods. 4 sa vyplatí po splnení úlohy – vykonaní dohodnutej práce. Overenie splnenia dohodnutej práce vykoná hospodár a podá o tom správu výkonnému orgánu.
 7. Z vyplatených odmien hospodár zráža a odvádza dane a odvody podľa platných predpisov.


§ 7

Hospodárenie s ostatným majetkom

 1. Ďalší majetok (okrem finančných prostriedkov) zveruje do užívania orgánom Združenia predseda, resp. výkonný orgán písomnou formou s vymedzenou hmotnou zodpovednosťou v zmysle platných predpisov.
 2. Užívateľ je povinný zverený majetok chrániť, účelne s ním hospodáriť a používať ho len pre potreby Združenia.
 3. Hmotný majetok Združenia, s ktorým nie je možné dočasne účelne hospodáriť a využívať ho pre vlastné potreby, možno prenajať alebo odpredať v zmysle platných predpisov.
 4. Znehodnotený a neužitočný majetok možno vyradiť, resp. zlikvidovať podľa § 8 ods. 7 a 8.
 5. Za riadnu evidenciu, nakladanie s majetkom v zmysle platných predpisov zodpovedá predseda Združenia a hospodár.


§ 8

Evidencia a inventarizácia

 1. Centrálnu evidenciu majetku vedie hospodár podľa platných predpisov.
 2. Užívateľ zvereného majetku a) je povinný oznámiť hospodárovi vážne zmeny na majetku vo vzťahu k jeho použiteľnosti a evidencii; b) je povinný zverený majetok predložiť k inventarizácii; c) dbať na pokyny inventarizačnej komisie; d) označiť majetok podľa ich pokynov.
 3. Inventarizácia majetku sa vykoná raz za rok vždy k 31. decembru.
 4. Za vykonanie inventarizácie majetku zodpovedá predseda Združenia, ktorý menuje inventarizačnú komisiu.
 5. Inventarizačná komisia (ďalej len „IK“) vykoná inventarizáciu majetku v určených termínoch podľa platných predpisov.
 6. Predseda IK a) zodpovedá za vykonanie inventúry; b) môže zriaďovať čiastkové inventarizačné komisie; c) Vydáva smernice na vykonávanie inventúr, ktoré sú záväzné pre všetkých členov Združenia po ich schválení výkonným orgánom Združenia; d) za IK predkladá výsledky inventúry s návrhmi na vyrovnanie rozdielov predsedovi a hospodárovi.
 7. Predseda Združenia a) schvaľuje inventarizačný výsledok po prerokovaní vo výkonnom orgáne; b) menuje vyraďovaciu, likvidačnú a škodovú komisiu, ktorá vykonáva schválené návrhy IK a realizuje fyzickú likvidáciu majetku.
 8. Návrhy na riešenie škody predloží škodová komisia, ktorá rozhodne o spôsobe vyrovnania škody.


§ 9

Porušenie zásad hospodárenia

 1. Zistenie porušenia zásad hospodárenia oznámi orgán alebo člen Združenia revízorovi resp. predsedovi.
 2. Porušenie zásad hospodárenia prešetruje revízor. Výsledok prešetrenia podľa závažnosti bezodkladne predkladá predsedovi Združenia.
 3. Predseda po oznámení porušenia zásad hospodárenia a) vykoná opatrenia na zabránenie vzniku prípadných ďalších škôd; b) informuje výkonný orgán; c) zvoláva mimoriadne rokovania výkonného výboru (v prípade potreby).
 4. Za závažné porušenie zásad hospodárenia sa považuje spôsobenie škody v rozsahu od 100,00 EUR. Predseda člena, ktorý škodu spôsobil, písomne napomenie, pričom tento člen škodu v plnom rozsahu nahradí.
 5. Za hrubé porušenie zásad hospodárenia sa považuje spôsobenie škody vyššej ako 200,00 EUR. O sankciách rozhodne výkonný orgán. V odôvodnených prípadoch môže člena odvolať z volenej funkcie. Za hrubé a úmyselné porušenie zásad hospodárenia môže rozhodnúť aj o vylúčení člena zo Združenia. Predseda zabezpečí vymáhanie škody vhodnými zákonnými formami.


§ 10

Záverečné ustanovenia

Zásady hospodárenia s majetkom Združenia boli schválené najvyšším orgánom OZ SKŽD dňa 12.12.2011 a účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.