Rokovací poriadok VZ

občianskeho združenia

SPOLOK PRE KRAJŠÍ ŽIVOT V DOĽANOCH

 1. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie (ďalej len zhromaždenie).
 2. Zhromaždenie je neverejné.
 3. Riadne valné zhromaždenie zvoláva výkonný orgán Združenia raz za kalendárny rok spravidla tak, aby sa mohlo uskutočniť v rozmedzí od 1. do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.
 4. Mimoriadne valné zhromaždenie výkonný orgán zvolá, ak o to požiada najmenej 20 % členov Združenia v lehote určenej v žiadosti, ktorá však nesmie byť kratšia ako 20 dní od doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho zhromaždenia.
 5. Oznámenie o konaní zhromaždenia obsahuje: miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia a program rokovania valného zhromaždenia.
 6. Zhromaždeniu predsedá poverený člen výkonného orgánu.
 7. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa stretne minimálne 51% všetkých členov združenia s aktívnym hlasovacím právom.
 8. Hlasovanie je právoplatné, ak za rozhodnutie hlasuje minimálne 51% hlasov prítomných členov združenia vrátane všetkých hlasov zakladajúcich členov.
 9. Zakladajúci člen má tri hlasovacie práva, člen má jedno hlasovacie právo, čestný člen nemá hlasovacie právo.
 10. Zhromaždenie rozhoduje o zlúčení s iným občianskym hnutím na návrh výkonného orgánu združenia; o rozpustení združenia na návrh výkonného orgánu združenia; schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh výkonného orgánu; schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, ktoré spracuje výkonný orgán; schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, ktoré predkladá výkonný orgán; schvaľuje vnútro organizačné predpisy združenia na návrh výkonného orgánu; schvaľuje zásady hospodárenia na návrh výkonného orgánu; schvaľuje výšku členského príspevku; schvaľuje plán aktivít na nasledujúci rok)
 11. Závažné rozhodnutia (doplňovanie stanov združenia, prijímanie alebo vylučovanie členov združenia, dočasné pozastavenie hlasovacieho práva člena združenia, zrušenie alebo zlúčenie združenia, aktivity väčšieho organizačného alebo finančného rozsahu, vnútro organizačné predpisy) musia byť schválené všetkými hlasmi zakladajúcich členov, inak nenadobudnú právoplatnosť.
 12. Zhromaždenie si zo svojho stredu zvolí zapisovateľa, ktorý je zároveň zodpovedný za sčítanie hlasov.
 13. Súčasťou zápisnice je aj Zoznam prítomných s ich podpismi.
 14. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje: a) miesto a čas konania valného zhromaždenia, b) meno predsedajúceho a meno zapisovateľa, c) úplné znenie uznesení prijatých valným zhromaždením spolu s výsledkami hlasovania.
 15. Evidenciu zápisníc z valných zhromaždení ako aj ostatných dokumentov súvisiacich s činnosťou Združenia vedie poverený hospodár v písomnej a elektronickej forme.