Predpisy spolku

Tvoria ich vnútro organizačné nariadenia, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie občianskeho združenia.

V súčasnosti nimi sú Stanovy spolku odsúhlasené a registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 12.10.2011, Zásady hospodárenia podliehajúce schváleniu VZ spolku a Rokovací poriadok VZ. Dodatok č. 1 k Stanovám spolku bol schválený MV SR dňa 12.12.2018.

Na 1. valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 12.12.2011 sa odsúhlasil Rokovací poriadok a Zásady hospodárenia. Na každom ďalšom sa odsúhlasuje Členský príspevok na ďalší rok, Plán aktivít na ďalší rok a informuje sa o záverečnom účte OZ za rok daný rok.