Stanovy

občianskeho združenia založeného podľa zákon 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov


I. Úvodné ustanovenia

1. Názov združenia: SPOLOK PRE KRAJŠÍ ŽIVOT V DOĽANOCH, oficiálna skratka je SKŽD. Občianske združenie je neziskovou právnickou osobou, s vlastnou subjektivitou, ktorá vyvíja činnosť na území SR, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Sídlo združenia: 900 88 Doľany 152, okres Pezinok

3. Cieľ združenia: apoliticky a bez viazania sa na nejakú ideológiu, náboženstvo alebo svetonázor podporovať a rozvíjať činnosti v obci Doľany na regionálnej, celoštátnej ale i medzinárodnej úrovni s aktívnou spoluprácou so samosprávou obce

a)Organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a iných aktivít, ktoré podporujú všeobecný rozvoj obce, historické povedomie občanov, životný optimizmus, občianske spolunažívanie, vzájomnú spolupatričnosť, turistický ruch v obci, športovú aktivitu, záujmovú aktivitu, ...

b)Podpora propagácie obce - vydáva a publikuje informačné letáky, noviny, brožúrky a iné materiály o histórii obce, o historických pamiatkach, o spoločenských udalostiach a pod., ktorých účelom je informovanosť a propagácia obce.

c)Obnovovanie historických pamiatok obce – navrhuje realizáciu obnovy jednotlivých historických pamiatok a spolupodieľa sa na ich spolufinancovaní prostredníctvom získaných financií z fondov, sponzorských darov a iných dotácií či darov.

d)Skrášľovanie prostredia obce – navrhuje a podieľa sa na realizácií menších stavebných projektov obce slúžiacich na úpravu, krášlenie a komfort prostredia a okolia obce v intraviláne aj extraviláne.

e) Podpora sociálne slabších a handicapovaných občanov – v rámci svojich možností a oslovovaním príslušných fondov, grantov a iných spolkov vytvárať podmienky pre lepší život a pomáhať sociálne odkázaným ľuďom, postihnutým, dôchodcom, osamelým rodičom s deťmi a pod.


II. Členstvo

Členom združenia sa môže stať dobrovoľne ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba bez ohľadu na národnosť, trvalé bydlisko či svetonázor. Právnická osoba má právo podieľať sa na činnosti združenia, byť informovaná o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, nemá však hlasovacie právo ani byť volená do orgánov združenia, môže byť čestným členom. Občianske združenie rozoznáva tri úrovne členstva: zakladajúci člen, člen a čestný člen.

1. Vznik členstva, uchádzač sa stáva členom združenia:

 • zakladajúci člen sa stáva členom združenia v deň jeho vzniku
 • na základe prejavu vôle o členstvo písomnou formou
 • vyjadrením sa o akú konkrétnu prácu má záujem
 • odporúčaním minimálne dvoch členov združenia
 • zaplatením členského príspevku
 • čestným členom sa stáva právnická osoba po splnení všetkých podmienok ako má člen združenia

2. Zánik členstva môže nastať:

 • po písomnom prehlásení člena o vystúpení zo združenia
 • vylúčením člena pre neplnenie si svojich povinností na návrh výkonného orgánu a po schválení najvyšším orgánom
 • úmrtím člena
 • zánikom združenia

3. Práva členov

 • podieľať sa na činnosti združenia
 • voliť a byť volený do orgánov združenia, čestný člen nemôže byť volený do výkonného orgánu
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

4. Povinnosti členov

 • dodržiavať stanovy združenia
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • podľa svojho svedomia a rozsahu svojich schopností pomáhať orgánom združenia
 • rešpektovať v profesijnom živote aj v občianskom živote oprávnené záujmy občianskeho združenia a ostatných členov občianskeho združenia
 • platiť členské príspevky, o výške členského príspevku a spôsobe jeho platenia pojednáva samostatný vnútroorganizačný predpis
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia


III. Organizačná štruktúra

1. Najvyšší orgán združenia - je ním valné zhromaždenie všetkých členov občianskeho združenia.

 • stretáva sa minimálne raz do roka
 • zhromaždenie je neverejné
 • zhromaždeniu predsedá poverený člen výkonného orgánu
 • zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa stretne minimálne 51% všetkých členov združenia s aktívnym hlasovacím právom
 • hlasovanie je právoplatné, ak za rozhodnutie hlasuje minimálne 51% hlasov prítomných členov združenia vrátane všetkých hlasov zakladajúcich členov
 • zakladajúci člen má tri hlasovacie práva
 • člen má jedno hlasovacie právo
 • čestný člen nemá hlasovacie právo
 • závažné rozhodnutia (doplňovanie stanov združenia, prijímanie alebo vylučovanie členov združenia, dočasné pozastavenie hlasovacieho práva člena združenia, zrušenie alebo zlúčenie združenia, aktivity väčšieho organizačného alebo finančného rozsahu, vnútroorganizačné predpisy) musia byť schválené všetkými hlasmi zakladajúcich členov, inak nenadobudnú právoplatnosť
 • rozhoduje o zlúčení s iným občianskym hnutím na návrh výkonného orgánu združenia
 • rozhoduje o rozpustení združenia na návrh výkonného orgánu združenia
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh výkonného orgánu
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, ktoré spracuje výkonný orgán
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, ktoré predkladá výkonný orgán
 • schvaľuje vnútroorganizačné predpisy združenia na návrh výkonného orgánu
 • schvaľuje zásady hospodárenia na návrh výkonného orgánu
 • rokovací poriadok zhromaždenia je vnútroorganizačným predpisom združenia

2. Výkonný orgán združenia - je ním rada združenia, ktorú tvoria piati zakladajúci členovia občianskeho združenia a dvaja zakladajúcimi členmi vybraní dobrovoľní členovia

 • funkčné obdobie vybraných dobrovoľných členov je jeden rok
 • funkčné obdobie vybraných dobrovoľných členov výkonného orgánu združenia sa môže predlžovať, ak s tým budú súhlasiť všetci piati zakladajúci členovia
 • ak sa zakladajúci člen združenia vzdá členstva alebo dôjde k jeho úmrtiu, ďalšieho nového člena rady si volí rada na svojom stretnutí
 • riadi činnosť združenia
 • zvoláva valné zhromaždenie minimálne 14 dní pred zhromaždením akýmkoľvek kontaktným spôsobom
 • navrhuje organizačné jednotky – subjekty združenia, ich spôsob ustanovenia, riadenia, kompetencie a kontroly
 • volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a dvoch podpredsedov združenia
 • vypracováva vnútroorganizačné predpisy združenia
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia
 • predseda a podpredsedovia sú štatutárnymi orgánmi združenia
 • predseda a podpredsedovia konajú samostatne
 • prijíma nových členov združenia
 • navrhuje a odvoláva revízora
 • navrhuje likvidátora združenia
 • vysporiadava majetok združenia po jeho zániku
 • navrhuje a spracováva vnútroorganizačné predpisy

3. Kontrolný orgán združenia - je ním revízor volený radou združenia.

 • za svoju činnosť zodpovedá rade združenia a valnému zhromaždeniu
 • funkcia revízora je nezastupiteľná s členstvom v rade
 • kontroluje hospodárenie združenia
 • upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • kontroluje dodržiavanie stanov a iných vnútorných predpisov
 • vypracováva a dopĺňa zásady hospodárenia podľa potreby


IV. Hospodárenie

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami. Môžu sa použiť len na zabezpečenie cieľov združenia a na jej vlastnú činnosť.

1. Občianske združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť pokiaľ je v súlade so stanovami a platnou legislatívou. K zabezpečeniu svojej činnosti môže zriaďovať účelové, hospodárske a iné zariadenia.

2. Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom. Návrh rozpočtu združenia

na obdobie jedného roka schvaľuje rada združenia a následne valné zhromaždenie.

3. Po zániku združenia majetok združenia môže byť použitý len na všeobecne prospešné ciele.

4. Zásady hospodárenia sú vnútroorganizačným predpisom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie OZ.

Registrácia vykonaná dňa: 12.10.2011